Kapper aan de Deur         

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kapper aan de Deur

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kapper aan de Deur en de cliënt waarop Kapper aan de Deur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. Inspanningen Kapper aan de Deur

Kapper aan de Deur zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Kapper aan de Deur zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Kapper aan de Deur melden, anders worden de kosten in rekening gebracht.

 

4. Betaling

Kapper aan de Deur vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Kapper aan de Deur alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft Kapper aan de Deur het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Indien er een aanbetaling is gedaan, geeft Kapper aan de Deur geen geld terug als de afspraak wordt geannuleerd. Cliënt heeft dan het recht op een tegoed in de vorm van een behandeling en kan dan een nieuwe afspraak maken.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Kapper aan de Deur tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Kapper aan de Deur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Kapper aan de Deur neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenfiche. Kapper aan de Deur behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kapper aan de Deur zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

Kapper aan de Deur is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kapper aan de Deur verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Kapper aan de Deur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kapper aan de Deur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Kapper aan de Deur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Aansprakelijkheid ingeschakelde derden

Kapper aan de Deur biedt een platform en faciliteiten waardoor de opdrachtgever en de klant met elkaar in contact kunnen treden. Kapper aan de Deur is niet betrokken bij het onderlinge contact tussen de opdrachtgever, ingeschakelde derden, en hun klanten. Kapper aan de deur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

9. Garantie

Kapper aan de Deur geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Kapper aan de Deur geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 

10. Beschadiging & diefstal

Kapper aan de Deur heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Kapper aan de Deur meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kapper aan de Deur het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.